085384
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
86
184
12829
71277
15388
8472
85384

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-22 12:39

 อัตรากำลังผู้ปฏิบัติงาน

 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี

 . นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี

                                                ลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                        . นางถนอมจิต แก้วเกื้อ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานฯ)

 . นางจันทร์ทิพย์ ไชยศรี นิติกรชำนาญการ

. นางอลิสรา ปาโฮะ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

. นางสถาพร ศรีไชย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

. นางสาวนูรีฮัน สือมาแอ เจ้าพนักงานแรงงาน (พนักงานราชการ)

. นายซุลกิฟลี ฮัดญีสิดดิก เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสื่อสารภาษา

                                              งานบริหารทั่วไป

                    . นางสาวสุคนรัตน์ อ่อนบัวขาว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  (หัวหน้างานบริหารฯ)

 . นางอรุณรัตน์ จิโรชอภิวรรธน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 ๑๐. นางยุพา แก้วโขง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 ๑๑. นางสุชลวที สาระณะ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)

 ๑๒. นายอนุภาพ มีศรีสวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

 ๑๓. นางสาวเสาวลักษณ์ แวกะจิ เจ้าหน้าที่ธุรการและบันทึกข้อมูล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 ๑๔. นายมะยาลี บาเหม พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 ๑๕. นายสิทธิศักดิ์ เจียะจิระวิบูลย์ พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 ๑๖. นางสาวอาวาตีฟ ดามะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ลูกจ้างโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ)

 ๑๗. นางสาวนูรียะห์ ลานง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ลูกจ้างโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ)

 ๑๘. นายเจษฎาพล ทองวิเชียร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ลูกจ้างโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ)

 ๑๙. นางกานดา สุวรรโณ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด  (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 ๒๐. นายจีรวัฒน์ ดำแก้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 ๒๑. นายสุรศักดิ์ อินธานุกุล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 ๒๒. นางกานดา  สีแดง  เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสื่อสารภาษาเมียนมา  (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 ๒๓. นางสาวกิม เกีย  เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสื่อสารภาษากัมพูชา  (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

                                                                                        สรุป

                    - ข้าราชการ จำนวนคน

                     - ลูกจ้างประจำ จำนวน คน

                     - พนักงานราชการ จำนวน คน

                            - พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวนคน (เจ้าหน้าที่บันทึกฯ ๑ คน ,แม่บ้าน ๑ คน , รปภ ๒ คน ,ล่าม ๓, พนักงานขับรถยนต์ ๒)

                             - ลูกจ้างโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ จำนวน ๓ คน