159886
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
37
80
37
159158
2887
3943
159886

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-19 02:10

โครงสร้างองค์กร

Post on 03 ธันวาคม 2558
by Super User
ฮิต: 1089

 อัตรากำลังผู้ปฏิบัติงาน

 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี

 . นายจเร  พูลช่วย  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี

                                                ลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                        . นางสาวงามสม  เกษรังษ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานฯ)

. นางจันทร์ทิพย์ ไชยศรี นิติกรชำนาญการ

๔. นางยุพา  แก้วโขง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

๕. นางสุทธิตา จันทคุตโต  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

๖. นางอลิสรา  ปาโฮะ  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

๗. นางพรรทิภา  อินริสพงศ์  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

๘. นางสาวเสาวลักษณ์ แวกาจิ นักวิชาการแรงงาน  (พนักงานราชการ)

                                              งานบริหารทั่วไป

                   . นางสุคนรัตน์  อ่อนบัวขาว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

                          ๑๐. นางอรุณรัตน์ จิโรชอภิวรรธน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 ๑๑. นางสาวชนัญชิดา  เอกอมรเมธา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 ๑๒. นางสุชลวที สาระณะ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)

 ๑๓. นายอนุภาพ มีศรีสวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

 ๑๔. นางสาวนูรีฮัน  สือมาแอ เจ้าพนักงานแรงงาน (พนักงานราชการ)

 ๑๕. นายซุลกิฟลี  ฮัดญีสิดดิก เจ้าหน้าที่สื่อสารด้านภาษากับแรงงานต่างด้าว (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 ๑๖. นายมะยาลี  บาเหม  พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) 

 ๑๗. นายประสิทธิ์ คงทน  พนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างเหมาบริการ) 

 ๑๘นางกานดา สุวรรโณ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด  (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 ๑๙. นางสาวจันทิมา  แก้วมณี  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ลูกจ้างโครงการจ้างงานเร่งด่วน)

 ๒๐. นางสาวละเมียด  สร้างอำไพ  เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างโครงการจ้างงานเร่งด่วน)

 ๒๑. นายจีรวัฒน์ ดำแก้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 ๒๒. นายโชคดี ช่วยสถิต  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 ๒๓. นางสิริรักษ์  กอนจิ่ง  เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการสื่อสารภาษาเมียนมา (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 ๒๔. นางสาวซันเปา  เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการสื่อสารภาษาเมียนมา (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 ๒๕. นายฮอม  เฮียม  เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการสื่อสารภาษากัมพูชา (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 ๒๖. นายไท  บอน  เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการสื่อสารภาษากัมพูชา (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

                                                                                        สรุป

                    - ข้าราชการ จำนวน ๑๐ คน

                     - ลูกจ้างประจำ จำนวน คน

                     - พนักงานราชการ จำนวน  คน

                            - พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน  ๑๐  คน (ล่าม ๕, แม่บ้าน ๑ , รปภ ๒ ,พนักงานขับรถยนต์ ๒)

                             - ลูกจ้างโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ จำนวน ๒ คน